شک نکن

رایانه ، علمی ، ادبی ، داستان ، شعر ، ترفندها و....

ارائه ی نمونه سوالات راهنمایی

نمونه سوالات سوم راهنمايی استان اصفهان در مردادماه ۸۶

نمونه سوالات اجتماعی مردادماه۸۶

صفحه۱سوالات         صفحه۲سوالات

صفحه۱پاسخ             صفحه۲پاسخ

نمونه سوالات علوم تجربی مرداد86

                   صفحه۱                                                     صفحه۲

                صفحه۳                                      صفحه۴

                 پاسخ۱                              پاسخ۲

نمونه سوالات در س قران مردادماه۸۶

صفحه۱سوال                              صفحه۲سوال

پاسخ

نمونه سوال درس تاریخ مردادماه۸۶

صفحه۱سوالات                                            صفحه۲سوالات

صفحه۳سوالات                                   صفحه۱پاسخ

صفحه۲پاسخ                          صفحه۳پاسخ

نمونه سوالات دفاعی مردادماه۸۶

صفحه۱      صفحه۲        صفحه۳

 

          پاسخ۱          پاسخ۲               صفحه۳ 

نمونه متن املای فارسی مردادماه۸۶

متن املای فارسی

نمونه سوالات زبان انگلیسی مردادماه ۸۶

صفحه۱      صفحه۲      صفحه۳       صفحه۴         صفحه۵

 

پاسخ۱      پاسخ۲

نمونه سوالات عربی مردادماه۸۶

صفحه۱     صفحه۲     صفحه۳    صفحه۴    پاسخ۱     پاسخ۲

 

نمونه سوالات خردادماه۸۶ سوم راهنمايی استان اصفهان

برای دیدن وچاپ سوالات ؛ روی صفحات سوال وپاسخ آنها؛کلیک نمائید.

۱-نمونه سوالات قران خرداد۸۶

صفحه۱         صفحه۲          پاسخ سوالات

۲-نمونه سوالات دینی خرداد۸۶

صفحه۱         صفحه۲         صفحه۳         پاسخ سوالات

۳-نمونه سوالات عربی خرداد۸۶

صفحه۱        صفحه۲        صفحه۳          صفحه۴     پاسخ سوالات صفحه۱   پاسخ سوالات صفحه۲

۴- نمونه سوالات املای فارسی خرداد۸۶

متن املا

۵-نمونه سوال انشای فارسی ونگارش خرداد۸۶

صفحه۱          صفحه۲

۶-ریاضی ورسم خرداد۸۶ 

صفحه۱       صفحه۲       صفحه۳      صفحه۴      صفحه۵                پاسخ سوالات

۷-علوم تجربی خرداد۸۶

صفحه۱    صفحه۲    صفحه۳    صفحه۴      پاسخ سوالات

۸-جغرافی خرداد۸۶

صفحه۱    صفحه۲     صفحه۳    پاسخ سوالات

۹-تاریخ خرداد۸۶

صفحه۱    صفحه۲     صفحه۳     پاسخ سوالات

۱۰-اجتماعی خرداد۸۶

صفحات ۱و۲      پاسخ سوالات

 

منبع : http://www.oloom.ir/rahnemaei.htm

+